plutôt


adverbe
1.(de préférence)
最好 [zuìhǎo]
 mets plutôt du bleu 还是穿蓝色的吧 [háishi chuān lánsè de ba]
2.(au lieu de)
不如 [bùrú]
 demande plutôt à un spécialiste 不如问一个专家 [bùrú wèn yí ge zhuānjiā]
 plutôt que de (+ infinitif) 与其……不如…… [yǔqí… bùrú…]
 plutôt que de me regarder, aide-moi 与其看着我,不如帮我一把 [yǔqí kànzhe wǒ, bùrú bāng wǒ yì bǎ]
3.(plus exactement)
而是 [érshi]
 il n'est pas bête, plutôt paresseux 他不是愚蠢,而是懒惰 [tā búshì yúchǔn, érshì lǎnduò]
4.(assez)
相当 [xiāngdāng]

Mots proches

Il est 18h20…