malade


nom masculin, nom féminin
病人 [bìngrén]
 malade mental 精神病人 [jīngshén bìngrén]


  

malade


adjectif
1.(souffrant)
患病的 [huànbìng de]
 tomber malade 生病 [shēngbìng]
2.fam (fou)
有病的 [yǒu bìng de]
 il est malade, ce type ! 他有病,这家伙! [tā yǒu bìng, zhè jiāhuo!]
 malade d'inquiétude 急疯了 [jí fēng le]
3.(inquiet)
 se rendre malade pour qqch 被某事急坏了 [bèi mǒushì jíhuài le]

Mots proches

Comment appelle-t-on les gens de ce pays ?