majoritaire


adjectif
多数的 [duōshù de]
 être majoritaire dans qqch 在某领域里占多数 [zài mǒu lǐngyù lǐ zhàn duōshù]
 associé majoritaire 联合多数派 [liánhé duōshù pài]
 scrutin majoritaire 多数选举制 [duōshù xuánjǔ zhì]

Mots proches

Pour dire qu'un hôtel est complet, on dira :