gros, grosse


adjectif
1.(volumineux, fort, important)
大的 [dà de]
 un gros chien 一只大狗 [yì zhī dà gǒu]
 de gros ennuis 一些大麻烦 [yìxiē dà máfán]
 une grosse grippe 一场重感冒 [yì chǎng zhòng gǎnmào]
 un gros nez 一个大鼻子 [yí ge dàbízi]
 un gros orage 一场大暴雨 [yì chǎng dà bàoyǔ]
 une grosse voix 一副大嗓门 [yí fù dà sǎngmén]
 être un gros buveur péj 是一个大酒鬼 [shì yí gedà jiúguǐ]

2.
(épais)
厚的 [hòu de]
 une grosse couverture 一床厚被子 [yì chuáng hòu bèizi]


  

gros, grosse


nom masculin, nom féminin
胖子 [pàngzi]


  

gros


adverbe
很多 [hěnduō]
 gagner gros 赚很多 [zhuàn hěnduō]


  

gros


nom masculin
批发 [pīfā]
 le commerce de gros 批发贸易 [pīfā màoyì]

Mots proches

Que veut dire le verbe dào ?