grossesse


nom féminin
怀孕 [huáiyùn]
 pendant ma grossesse 在我怀孕期间 [zài wǒ huáiyùn qījiān]
 avoir une grossesse difficile 妊娠期很困难 [rènshēnqī hěn kùnnan]
 grossesse extra-utérine 宫外孕 [gōng wài yùn]
 grossesse nerveuse 精神性妊娠 [jīngshén xìng rènshēn]

Mots proches

Trouvez la bonne traduction pour la phrase suivante :

  • Wǒ yě hěn xǐhuan Běijīng.