Identifiez-vous ou Créez un compte
  

rayer


verbe transitif Conjugaison
1.(faire des rayures)
划伤 [huáshāng]
 rayer une vitre 划伤一块窗玻璃 [huáshāng yí kuài chuāngbōli]
2.(barrer)
圈去 [quānqù]
 rayer un mot 圈去一个词 [quān qù yí ge cí]
 rayer qqn d'une liste 从名单中删掉某个人的名字 [cóng míngdān zhōng shāndiào mǒu ge rén de míngzì]