Identifiez-vous ou Créez un compte
  

rayure


nom féminin
1.(raie)
条纹 [tiáowén]
 une chemise à rayures 一件条纹衬衫 [yí jiàn tiáowén chènshān]
2.(éraflure)
(cl. 道 [dào]) 刮痕 [guāhén]
 rayure sur un disque 一张唱片上的刮痕 [yì zhāng chàngpiàn shàng de guāhén]
 rayure sur un meuble 一件家具上的刮痕 [yí jiàn jiājù shàng de guāhén]