pronom


nom masculin
GRAMM 代词 [dàicí]
 pronom indéfini 泛指代词 [fànzhǐ dàicí]
 pronom personnel 人称代词 [rénchēng dàicí]
 pronom réfléchi 自反代词 [zìfǎn dàicí]
 pronom relatif 关系代词 [guānxi dàicí]

Mots proches

Que veut dire hăo ?