promotion


nom féminin
1.(avancement)
(cl. 次 [cì]) 晋升 [jìnshēng]
 obtenir une promotion 获得一次晋升 [huòdé yí cì jìnshēng]
2.(ensemble d'élèves)
[jiè]
 c'est un élève de ma promotion 这是一个和我同届的校友 [zhè shì yí ge hé wǒ tóng jiè de xiàoyǒu]
3.(réclame)
促销 [cùxiāo]
 un article en promotion 一件正在促销的商品 [yí jiàn zhèngzài cùxiāo de shāngpǐn]
 faire la promotion d'un produit 促销一种产品 [cùxiāo yì zhǒng chánpǐn]

Mots proches

Observez l'image et cochez le verbe approprié.