prôner


verbe transitif Conjugaison
sout 鼓吹 [gǔchuī]
 prôner une idée 鼓吹一种思想 [gǔchuī yì zhǒng sīxiǎng]
 prôner les vertus d'un produit 宣传一种产品的功效 [xuānchuán yì zhǒng chánpǐn de gōngxiào]

Mots proches

Quel est le bon jour ?

  • demain