ordonner


verbe transitif Conjugaison
1.(commander)
命令 [mìnglìng]
 ordonner à qqn de 命令某人…… [mìnglìng mǒurén…]
2.(organiser)
整理 [zhénglǐ]
 ordonner ses idées 整理思绪 [zhénglǐ sīxù]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Xià cì jiàn !