Identifiez-vous ou Créez un compte
  

ordures


nom féminin pluriel
垃圾 [lājī]
 les ordures ménagères 生活垃圾 [shēnghuó lājī]
 mettre qqch aux ordures 把某物扔进垃圾堆 [bǎ mǒuwù rēng jìn lājīduī]
 ramasser les ordures 检垃圾 [jiǎn lājī]