orage


nom masculin
(cl. 场 [chǎng] ou 阵 [zhèn]) 暴风雨 [bàofēngyǔ]
 l'orage va bientôt éclater 暴风雨就要来了 [bàofēngyǔ jiùyào lái le]
 il y a de l'orage dans l'air 空气中有火药味 [kōngqì zhōng yǒu huǒyàowèi]

Mots proches

Que veut dire hăo ?