or


nom masculin
(métal) 金子 [jīnzi]
 or massif 金块 [jīn kuài]
 une montre en or 金表 [jīn biǎo]
 en or 宝贵的 [bǎoguì de]
 une occasion en or 一个宝贵的机会 [yí ge bǎoguì de jīhuì]


  

or


conjonction
不过 [búguò] ; 然而 [rán'ér]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Wǎnshàng jiàn !