méditer


verbe transitif Conjugaison
1.(projeter)
酝酿 [yùnniàng]
 méditer une œuvre 酝酿一部作品 [yùnniàng yí bù zuòpǐn]
2.(réfléchir à)
思考 [sīkǎo]
 méditez mon conseil 思考一下我的建议 [sīkǎo yí xià wǒde jiànyì]


  

méditer


verbe intransitif Conjugaison
(réfléchir) 思索 [sīsuǒ]
 méditer sur qqch 思索某事 [sīsuǒ mǒushì]

Mots proches

Trouvez la phrase correspondant à l'image.