FRANÇAIS
ALLEMAND
ALLEMAND
FRANÇAIS

  

méditer

[medite]
verbe transitif Conjugaison
1. [projeter]   ersinnen
 méditer qqch   auf etw (A) sinnen
 méditer de faire qqch   im Sinn haben, etw zu tun
2. [approfondir]
 méditer qqch   über etw (A) nachsinnen


  

méditer

[medite]
verbe intransitif Conjugaison
1. religion   Conjugaison meditieren
2. [réfléchir]
 méditer (sur qqch)   (über etw (D) ) nachsinnen


Mots proches

Comment dit-on « le billet d'entrée » ?