jambon


nom masculin
1.(viande)
(cl. 片 [piàn] ou 块 [kuài]) 火腿 [huótuǐ]
 jambon blanc 熟火腿 [shú huótuǐ]
 jambon fumé 烟熏火腿 [yānxūn huótuǐ]
 une tranche de jambon 一片火腿 [yí piàn huótuǐ]
2.(sandwich)
火腿三明治 [huótuǐ sānmíngzhì]
 un jambon beurre 一个黄油火腿三明治 [yí ge huángyóu huótuǐ sānmíngzhì]

Mots proches

Observez l'image et cochez la case appropriée.