jambe


nom féminin
(cl. 条 [tiáo]) [tuǐ]
 croiser les jambes 跷着腿 [qiāozhe tuǐ]
 courir à toutes jambes 拼命跑 [pīnmìng pǎo]
 tenir la jambe à qqn 缠住某人聊个没完 [chánzhù mǒurén liáo ge méiwán]

Mots proches

Que veut dire le verbe zǒu ?