inégal, inégale, inégaux


adjectif
1.(différent)
不等的 [bùděng de]
 segments de longueur inégale 长度不等的线段 [chángdù bùděng de xiànduàn]
2.(irrégulier)
不一致的 [bùyízhì de]
 une humeur inégale 变化无常的性格 [biànhuà wúcháng de xìnggé]
 un travail inégal 不同节奏的工作 [bùtóng jiézòu de gōngzuò]
3.(accidenté)
不平坦的 [bùpíngtǎn de]
 un terrain inégal 不平坦的地面 [bùpíngtǎn de dìmiàn]
4.(disproportionné)
不均等的 [bùjūnděng de]
 un combat inégal 双方实力不均等的战斗 [shuāngfāng shílì bùjūnděng de zhàndòu]

Mots proches