inégalité


nom féminin
1.(disproportion)
不平等 [bùpíngděng]
 inégalité des chances 机会不平等 [jīhuì bùpíngděng]
 inégalités entre les salaires 工资不平等 [gōngzī bùpíngděng]
 inégalités sociales 社会的不平等 [shèhuì de bùpíngděng]
2.(irrégularité)
变化无常 [biànhuà wúcháng]
 inégalité d'humeur 情绪变化无常 [qíngxù biànhuà wúcháng]
3.(aspérité)
不平 [bùpíng]
 inégalité d'un mur 一面墙的不平 [yí miàn qiáng de bùpíng]

Mots proches