industrialiser


verbe transitif Conjugaison
使……工业化 [shǐ…gōngyèhuà]
 industrialiser un pays 使一个国家工业化 [shǐ yí ge guójiā gōngyèhuà]


  

s'industrialiser


verbe pronominal Conjugaison
工业化 [gōngyèhuà]

Mots proches