garçon


nom masculin
1.(enfant)
男孩 [nánhái]
 un garçon de sept ans 一个七岁的小男孩 [yí ge qī suì de xiǎo nánhái]
 garçon manqué 假小子 [jiǎ xiǎozi]
2.(célibataire)
单身男子 [dānshēn nánzǐ]
 vieux garçon 单身汉 [dānshēn hàn]
 enterrer sa vie de garçon 结束单身汉生活 [jiéshù dānshēnhàn shēnghuó]
3.(serveur)
侍者 [shìzhě]
 garçon de café 咖啡馆侍者 [kāfēiguǎn shìzhě]

Mots proches

Il est 16h50…