Identifiez-vous ou Créez un compte
  

garantir


verbe transitif Conjugaison
1.(assurer)
保证 [bǎozhèng]
 garantir à qqn que 向某人保证 [xiàng mǒurén bǎozhèng]
2.COMM
 garantir la qualité d'un produit 确保一件产品的质量 [quèbǎo yí jiàn chánpǐn de zhìliàng]
3.(protéger)
 garantir qqn/qqch de 使某人/某物免受…… [shǐ mǒurén/mǒuwù miǎnshòu…]