attraper


verbe transitif Conjugaison
1.(saisir, capturer)
抓住 [zhuāzhù]
 attraper un ballon 抓到一个球 [zhuādào yí ge qiú]
 je l'ai attrapé par la manche 我揪住了他的袖子 [wǒ jiūzhù le tāde xiùzi]
 attraper un animal 抓住一个动物 [zhuāzhù yí ge dòngwù]
 la police a fini par attraper le voleur 警察终于抓住了小偷 [jǐngchá zhōngyú zhuāzhù le xiǎotōu]
2.(prendre de justesse)
[gǎn]
 attraper un train 赶火车 [gǎn huǒchē]
3.(contracter)
染上 [rǎnshàng]
 attraper un rhume 染上了感冒 [rǎnshàng le gǎnmào]

Mots proches

Il est 16h50…