ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

ungeschoren


Adverb
 ungeschoren davonkommen (figurativ)   s'en tirer à bon compte
 ungeschoren bleiben (figurativ)   rester hors d'atteinte
 jn ungeschoren lassen (figurativ)   épargner qqn

Mots proches