ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

platt


Adjektiv
1. [flach, nichts sagend]   plat (f plate)
2. [Reifen]   à plat
 einen Platten haben (umgangsprachlich)   avoir crevé
3. (Redewendung)
 platt sein (umgangsprachlich)   être baba


  

platt


Adverb
1. [liegen]   à plat
 platt drücken   écraser
2. [nichts sagend]   platement


Mots proches

À quoi correspond cette image ?