ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ALLEMAND

  

matt


Adjektiv
1. [kraftlos]   épuisé (f épuisée)
2. [glanzlos, trübe]   mat (f mate)
3. [beim Schach]   mat
4. [schwach]   faible


  

matt


Adverb
1. [beim Schach]
 jn matt setzen [besiegen]   mettre qqn échec et mat
(figurativ) [ausschalten]   déboulonner qqn
2. [trübe, schwach]   faiblement


Mots proches

Comment dit-on « soixante-dix-huit » ?