Keihin

Région urbaine du Japon, groupant Tokyo, Kawasaki et Yokohama.