montalbanais, montalbanaise

adjectif et nom

(latin Montalbanus, Montauban)

Définitions de montalbanais


  • De Montauban.