Identifiez-vous ou Créez un compte
  

vitesse


nom féminin
1.(rapidité)
[kuài]
 il a lu ce texte à toute vitesse 他快速阅读了这篇作品 [tā kuàisù yuèdú le zhè piān zuòpǐn]
2.(allure)
速度 [sùdù]
 excès de vitesse 超速 [chāo sù]
 à quelle vitesse roulons nous ? 我们行驶的速度是多少? [wǒmen xíngshǐ de sùdù shì duōshao?]
 à toute vitesse 全速 [quán sù]
3.AUTO
速度档 [sùdù dàng]
 changer de vitesse 换档 [huàn dàng]