vaincre


verbe transitif Conjugaison
1.(battre)
击败 [jībài]
 l'armée a vaincu l'ennemi 军队击败了敌人 [jūnduì jībài le dírén]
2.(surmonter)
战胜 [zhànshèng]
 vaincre la maladie 战胜疾病 [zhànshèng jíbìng]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Zài jiàn !