thé


nom masculin
[chá]
 thé au citron 柠檬茶 [níngméng chá]
 thé à la menthe 薄荷茶 [bòhe chá]
 thé nature 清茶 [qīng chá]
 thé noir 红茶 [hóng chá]
 thé vert 绿茶 [lǜ chá]
 prendre le thé 吃茶点 [chī chádiǎn]

Mots proches

Quel est le sens de hěn ?