thème


nom masculin
1.(sujet)
主题 [zhǔtí]
 le thème d'un film 一部电影的主题 [yí bù diànyǐng de zhǔtí]
 le thème d'un roman 一本小说的主题 [yì běn xiǎoshuō de zhǔtí]
2.SCOL (traduction)
翻译练习 [fānyì liànxí]
 elle est très forte en thème 她在翻译练习方面很强 [tā zài fānyì liànxí fāngmiàn hěn qiáng]
3.MUS
主旋律 [zhǔxuánlǜ]
 le thème revient plusieurs fois 主旋律反复了几次 [zhǔxuánlǜ fǎnfù le jǐ cì]

Mots proches

Que veut dire le verbe zhuǎn ?