tarif


nom masculin
[jià]
 un billet à tarif réduit 一张优惠票 [yì zhāng yōuhuì piào]
 un billet plein tarif 一张全价票 [yì zhāng quán jià piào]
 le boulanger a augmenté ses tarifs 面包店老板涨了价 [miànbāodiàn lǎobǎn zhǎng le jià]
 demi-tarif 半价 [bàn jià]
 quels sont vos tarifs ? 您开的价是多少? [nín kāi de jià shì duōshao?]

Mots proches

Trouvez la bonne traduction pour la phrase suivante :

  • Wǒ yě bù tài xǐhuan Běijīng.