sac


nom masculin
1.(pour transporter)
[bāo]
 sac à dos 背包 [bēi bāo]
 sac à main 手提包 [shǒutí bāo]
 sac (en) plastique 塑料袋 [sùliào dài]
 sac de sport 体育用品包 [tǐyùyòngpǐn bāo]
 sac de voyage 旅行袋 [lǚxíng dài]
2.(contenu)
一包之量 [yì bāo zhī liàng] ; 一袋之量 [yí dài zhī liàng]
 un sac de riz 一袋大米 [yí dài dàmǐ]
 vider son sac 和盘托出 [hépántuōchū]  

sac de couchage


nom masculin
睡袋 [shuìdài]

Mots proches

Trouvez la phrase correspondant à l'image.