saboter


verbe transitif Conjugaison
1.(détériorer)
破坏 [pòhuài]
 saboter une voiture 破坏一辆汽车 [pòhuài yí liàng qìchē]
2.(faire échouer)
破坏 [pòhuài]
 saboter un projet 破坏一项计划 [pòhuài yí xiàng jìhuà]

Mots proches

Il est 8h15…