Identifiez-vous ou Créez un compte
  

roman, romane


adjectif
1.(langue)
罗曼语的 [luómànyǔ de]
 les langues romanes 罗曼语 [luómànyǔ]
2.(art)
罗曼风格的 [luómàn fēnggé de]
 une église romane 罗曼式教堂 [luómànshì jiàotáng]  

roman


nom masculin
(cl. 部 [bù] ou 本 [běn]) 小说 [xiǎoshuō]
 un roman policier 侦探小说 [zhēntàn xiǎoshuō]
 lire un roman 读小说 [dú xiǎoshuō]