Identifiez-vous ou Créez un compte
  

record


nom masculin
SPORT (cl. 项 [xiàng] ou 个 [gè]) 最高纪录 [zuìgāo jìlù]
 battre un record 打破一项纪录 [dǎpò yí xiàng jìlù]
 record du monde 世界纪录 [shìjiè jìlù]