Identifiez-vous ou Créez un compte
  

pratiquer


verbe transitif Conjugaison
1.(exercer)
从事 [cóngshì]
 pratiquer la médecine 从事医疗工作 [cóngshì yīliáo gōngzuò]
 pratiquer un sport 从事一项体育活动 [cóngshì yí xiàng tǐyù huódòng]
2.(une langue)
运用 [yùnyòng]
 pratiquer le chinois 运用汉语 [yùnyòng hànyǔ]
3.RELIG
参加……活动 [cānjiā… huódòng]
 pratiquer une religion 参加宗教活动 [cānjiā zōngjiào huódòng]