maîtrise


nom féminin
1.(sang-froid)
控制 [kòngzhì]
 maîtrise de soi 自制力 [zìzhìlì]
2.(connaissance)
掌握 [zhǎngwò]
 sa maîtrise du chinois est remarquable 他对中文的掌握很出色 [tā duì zhōngwén de zhǎngwò hěn chūsè]
3.(habileté)
精通 [jīngtōng]
 faire preuve d'une grande maîtrise en qqch 表现出对某事的精通 [biǎoxiàn chū duì mǒushì de jīngtōng]
4.UNIV
硕士学位 [shuòshì xuéwèi]

Mots proches

Il est 13h00…