pont


nom masculin
1.CONSTR
(cl. 座 [zuò]) [qiáo]
 pont mobile 活动桥 [huódòng qiáo]
 traverser un pont 过一座桥 [guò yí zuò qiáo]
2.(plancher)
甲板 [jiábǎn]
 le pont d'un navire 一艘船的甲板 [yì sōu chuán de jiábǎn]
 faire le pont 连着休假 [liánzhe xiūjià]

Mots proches

Comment dit-on « magasin » ?