penser


verbe intransitif Conjugaison
1.(réfléchir)
思考 [sīkǎo]
 penser tout haut 自言自语 [zìyán zìyǔ]
 un film qui donne à penser 一部发人深省的电影 [yí bù fārénshēnxǐng de diànyǐng]
2.(songer)
[xiǎng]
 penser à qqn/qqch 想某人/某物 [xiǎng mǒurén/mǒuwù]
 faire penser à 使……想起 [shǐ… xiángqǐ]
3.(se rappeler)
记得 [jì de]


  

penser


verbe transitif Conjugaison
认为 [rènwéi]
 penser que (+ indicatif) 认为…… [rènwéi…]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Xià cì jiàn !