muer


verbe intransitif Conjugaison
1.(renouveler sa peau)
换毛 [huànmáo]
 les oiseaux muent 鸟换羽毛 [niǎo huàn yǔmáo]
2.(changer de voix)
变声 [biànshēng]
 un garçon mue 一个男孩变声 [yí ge nánhái biànshēng]
 sa voix est en train de muer 他正处于变声期 [tā zhèng chǔyú biànshēng qī]

Mots proches

Comment diriez-vous « J'aime beaucoup Pékin ! » ?