mue


nom féminin
1.(transformation)
脱换 [tuōhuàn]
 la mue d'un animal 动物换毛 [dòngwù huànmáo]
2.(changement de la voix)
变声 [biànshēng]
 la mue d'un garçon 一个男孩的变声 [yí ge nánhái de biànshēng]

Mots proches

Regardez l'image et choisissez la bonne réponse :

  • Nǐ zěnme zhīfù ?