marge


nom féminin
1.(d'une page)
(cl. 处 [chù]) 页边 [yèbiān]
 écrire dans la marge 在页边上书写 [zài yèbiān shàng shūxiě]
2.(disponibilité, possibilité)
余地 [yúdì]
 avoir de la marge 有余地 [yǒu yúdì]
 marge de manœuvre 操作余地 [cāozuò yúdì]
 marge d'erreur 误差 [wùchā]
 marge de sécurité 安全裕度 [ānquán yùdù]
 en marge de qqch 在某物的边缘 [zài mǒuwù de biānyuán]
 il a toujours vécu en marge de la société 他总是生活在社会的边缘 [tā zǒngshì shēnghuó zài shèhuì de biānyuán]

Mots proches