journal, journaux


nom masculin
1.(presse écrite)
(cl. 张 [zhāng]) 报纸 [bàozhǐ]
 lire le journal 看报纸 [kàn bàozhǐ]
2.RADIO & TV
(每日的)新闻节目 [(měirì de) xīnwén jiémù]
 journal télévisé 电视新闻 [diànshì xīnwén]
 le journal de 20 heures 20点的新闻联播 [20 diǎn de xīnwén liánbō]
3.(écrit)
(cl. 篇 [piān]) 日记 [rìjì]
 journal intime 个人日记 [gèrén rìjì]
 tenir un journal 记日记 [jì rìjì]

Mots proches

Comment dit-on « magasin » ?