jaillir


verbe intransitif Conjugaison
1.(gicler)
喷出 [pēnchū]
 jaillir de 从……喷出 [cóng… pēnchū]
 le sang jaillit de sa plaie 血从伤口喷出 [xuè cóng shāngkǒu pēnchū]
2.(surgir)
突然发出 [tūrán fāchū]
 un cri jaillit de la nuit 夜里突然发出的一声喊叫 [yèlǐ tūrán fāchū de yì shēng hǎnjiào]

Mots proches

Que veut dire le verbe zǒu ?