inscrit, inscrite


adjectif
已登记的 [yǐdēngjì de]
 les candidats inscrits 已登记的候选人 [yǐdēngjì de hòuxuǎnrén]
 être inscrit à… 被登记在…… [bèi dēngjì zài…]
 être inscrit sur un registre 被登记入册 [bèi dēngjì rùcè]


  

inscrit, inscrite


nom masculin, nom féminin
登记的选民 [dēngjì de xuǎnmín]

Mots proches