insémination


nom féminin
授精 [shòujīng]
 par insémination 通过授精的方式 [tōngguò shòujīng de fāngshì]
 insémination artificielle 人工授精 [réngōng shòujīng]

Mots proches

Que veut dire hăo ?