initier


verbe transitif Conjugaison
启动 [qǐdòng]
 initier un projet 启动一项计划 [qǐdòng yí xiàng jìhuà]
 initier qqn à qqch 使某人知晓某事 [shǐ mǒurén zhīxiǎo mǒushì]
 initier qqn à un secret 告诉某人一个秘密 [gàosu mǒurén yí ge mìmì]  

s'initier


verbe pronominal Conjugaison

 s'initier à qqch 初学…… [chūxué…]
 s'initier à une pratique 实践入门 [shíjiàn rùmén]

Mots proches

Que veut dire l'expression bú kèqi ?